VACATURE Kerkraad Sint-Norbertuskerk Antwerpen

Oproep door de aangestelde verantwoordelijke van de parochie tot kandidaten voor het lidmaatschap van de kerkraad

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er 1 vacature is binnen de kerkraad van de kerkfabriek Sint Norbertus te Zurenborg (Antwerpen).

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad:

1° rooms-katholiek zijn;

2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing;

3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente of van een van de gemeenten van de gebiedsomschrijving van de parochie (voor de parochie Sint Norbertus betreft het de gemeente(n) Groot Antwerpen).

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten voor 6 maart 2022 ingediend zijn bij:

Kerkfabriek Sint Norbertuskerk
ter attentie van Bart Geurden

Dageraadplaats 5

B-2018 Antwerpen.

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.
Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°.

Na 6 maart 2022 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithanging in de parochiekerk van de parochie Sint Norbertus te Antwerpen.

Opgemaakt op 20 februari 2022 te Antwerpen,

Bart Geurden,

door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie Sint Norbertus te Zurenborg (gemeente Antwerpen).

Deze oproep wordt uitgehangen in de kerk gedurende minstens veertien kalenderdagen. Gedurende deze periode zal de oproep ook tenminste eenmaal opgenomen worden in de plaatselijke editie van het parochieblad en op de site www.sintnorbertuskerk.be