Wie doet wat

Hieronder vindt u contactgegevens en wie nu wat doet. Iedereen is echter uitgenodigd om de Sint-Norbertuskerk mee vorm te geven en te laten leven!

Pastoraal team
Kerkraad
Priesters
Bisdom
Secretariaat
Catechese
Lectoren
Cantors
Organist titularis
Koren
Broederschap en Kapel van OLV van Altijddurende Bijstand
Kindernevendienst De Norbertijntjes
Onderhoud en bloemen
Parochieblad
Ziekenzorg
Culturele activiteiten
Scholen
Webmaster

Pastoraal team
De coördinatie van de pastorale zorg is in handen van het pastoraal team. Dat is een groep leken die instaat voor de visie op en coördinatie van liturgie, gemeenschapsvorming en dienstverlening (zoals catechese, ziekenzorg, open houden van de kerk, ...). In feite staat het PT in voor het regelen van het dagelijks leven van de parochie.

Voorzitter: Marie-Louise Jacoby (jacoby.voets@antwerpen.be, 03 236 89 72)
Leden: Tony Bervoets, Gretel Beyers, Iréne Carette-Karcher, Bart Geurden, Lieve Ryssaert, Rosanne Teubner, Emmanuel Van Kerckhoven, Ann Waeghe

De werkgroep liturgie, bestaande uit Emmanuel Van Kerckhoven, Bart Geurden, Frans Van Looveren, Bruno Raes en Robert Michel, staat specifiek in voor het vormgeven van de eredienst (gebeden, ceremoniën, handelingen, omkadering, ...)

Het rekeningnummer voor de Parochiale Werken Sint-Norbertuskerk is BE68 0682 4552 7134

Kerkraad
Een kerkfabriek is een openbare instelling die de materiële middelen van de kerk beheert. In België zijn de kerkfabrieken onderworpen aan het gezag van de kerkelijke overheid en aan dat van de burgerlijke overheid. Het beheer van de kerkfabriek wordt opgedragen aan de kerkraad.
De kerkfabriek en -raad heeft als taak de eredienst mogelijk te maken. Dit betekent dat zij instaat voor het onderhoud van het kerkgebouw, het orgel, de liturgische kleding en het liturgisch vaatwerk. Ook zorgt ze voor de aankoop van hosties, miswijn, kaarsen en eventueel nieuw linnen of vaatwerk. Verder betaalt zij de casuelen van priester en organist. De kerkfabriek heeft haar inkomsten uit de verkoop van kaarsen, een deel van de collecte, de misintenties, uitvaarten en huwelijken, en verpachte gronden of verhuurde eigendommen. Als de kerkfabriek er niet in slaagt om een begroting in evenwicht in te dienen, zijn het gemeentebestuur en de provincie verplicht om de tekorten aan te vullen.

Secretaris: Francis De Jongh
Penningmeester: Joël Leuridan
Leden: Anne-Marie D’Haeyer en Jan Van Steyvoort
Vertegenwoordiger van de Bisschop: Bart Geurden
Adviseurs: Leo Corluy en Geert Totté

Priesters
Aan de Sint-Norbertuskerk zijn drie priesters verbonden. Zij gaan doorgaans voor in de eucharistie elke zondag, elke donderdag en elke laatste zaterdag van de maand.

Op zondag: pater Lucas Lyssnijder (lucaslissnijder@hotmail.com)
Op donderdag: pater Frans Peerlinck, redemptorist (Frans.peerlinck@scarlet.be - 03 232 25 46)
Op zaterdag: pater Jos Rymen, karmeliet (Jozef.rymen@scarlet.be - 03 451 16 48)

Bisdom
Het bisdom is de bestuurlijke instelling van de Kerk over een grote regio (voor het bisdom Antwerpen gaat het over een oppervlakte die bijna overeenkomt met de provincie zelf). Het bisdom staat onder leiding van de bisschop en zijn medewerkers. Zij trekken de grote lijnen van het bovenlokale en regionale kerkbeleid, maar delegeren de concrete en praktische pastorale zorg naar hun lokale medewerkers (priesters, diakens, pastorale werkers, leken …).

Bisschop Johan Bonny (Schoenmarkt 2, 2000 Antwerpen)
Contactpersoon : Olivier Lins (secretaris) (olivier.lins@bisdomantwerpen.be - 03 202 84 30)

Secretariaat
Bij het secretariaat kunt u terecht voor zaken zoals inschrijvingen in en uittreksels uit de registers van de Sint-Norbertuskerk van dopen, communies, vormsels en huwelijken.
Het secretariaat wordt waargenomen door Anne-Marie D’Haeyer (annemari@pandora.be).

Catechese
De catechese streeft ernaar essentiële aspecten van de christelijk boodschap of de geloofspraktijk te verhelderen en te verdiepen. Voor bepaalde aangelegenheden gebeurt dat in groep, voor andere is het persoonlijk.

Eerste Communie: Ann Waeghe en Bart Geurden (bart.geurden@uantwerpen.be)
Vormsel: Sylvaine Jacquart (sylvaine.jacquart@gmail.com) en Koenraad Theuwissen (koenraad.theuwissen@gmail.com)
Huwelijkscatechese: Rosane Teubner (0477 673 430, rosane.desmet@telenet.be)

Organist titularis
De organist begeleidt de viering door aangepaste orgelmuziek en ondersteunt en stimuleert de samenzang. Daarnaast bevordert hij ook het muzikaal-culturele leven door concerten en andere muzikale activiteiten. In de Sint-Norbertuskerk organiseert de organisist titularis onder meer cantatediensten en begeleidt hij de communicanten en vormelingen muzikaal.
Organist titularis: Emmanuel Van Kerckhoven (vankerckhovenemmanuel@hotmail.com, 0495 820 342)

Koren en orkest
De koren staan in voor de afwisseling, de feestelijke of net ingetogen omlijsting en de stimulering van de samenzang. De Sint-Norbertuskerk heeft 2 eigen kerkkoren, Cantarella en de Cantorij, en er wordt regelmatig samengewerkt met Het Groot Akkoord, Polyfoon, Flanders Boys Choir, en The Antwerp Baroque Orchestra.
Verantwoordelijken:
Cantarella onder leiding van Linde de Groof (lindedegroof@gmail.com)
De Cantorij onder leiding van Bart Geurden (bart.geurden@uantwerpen.be)
The Antwerp Baroque Orchestra onder leiding van Emmanuel Van Kerckhoven (vankerckhovenemmanuel@hotmail.com, 0495 820 342)

Lectoren
Het is de taak van de lectoren om de lezingen uit de bijbel in de eredienst voor te lezen, en ook de concrete voorbeden te verwoorden waarvoor de verzamelde gemeenschap wil bidden. In de Sint-Norbertuskerk zijn er momenteel vier lectoren:
Maria Van Steyvoort (fb806376@skynet.be)
Marie-Louise Jacoby
Tony Bervoets
Hugo Camps

Cantores
De cantores gaan voor in de samenzang. Zij zorgen ook voor de zondagse gezangenfolder, en staan ervoor in dat er op geregelde tijdstippen aangepaste nieuwe gezangen worden ingestudeerd.
Verantwoordelijken: Frans Van Looveren (fransvanlooveren@skynet.be, 0473 794 779), Bart Geurden en Robert Michel

Broederschap en Kapel van OLV van Altijddurende Bijstand
De Broederschap van OLV van Altijddurende Bijstand is een historisch ankerpunt binnen de Sint-Norbertuskerk. Het maakt deel uit van de internationale organisatie van Broederschappen in Rome en is toegewijd aan Mariaverering. Er wordt nog steeds een jaarlijks Triduüm gehouden ter ere van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand. Sinds de stichting van de kapel van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand in 1933 nemen de kapelheren de taak op zich om voor het bekende Mariabeeld te zorgen en het beeld te dragen in de processie.

Contact via Tony Bervoets: 0476 44 75 46

Kindernevendienst De Norbertijntjes
We willen heel graag terug opnieuw kindernevendienst in de Sint-Norbertuskerk organiseren: leuke activiteiten om de bijbel te leren kennen, voor kinderen tussen 5 en 10, tijdens de zondagse eucharistieviering van 11u. Wie zich hiertoe geroepen voelt, kan contact opnemen met Frans Van Looveren (0473 79 47 79).

Onderhoud en bloemen
Een frisse kerk en de symbolisch aangepaste versiering verhogen de sfeer van de eredienst. Mensen vieren immers niet alleen liturgie met het gehoor (woorden en liederen), maar ook met alle andere zintuigen!
Verantwoordelijken: Ann Waeghe (0472 84 17 73), Pascale Van den Abeele

Parochieblad
Het parochieblad is de lokale bladzijde van het weekblad ‘Kerk en leven’, dat over heel Vlaanderen verschijnt. Het geeft doorgaans elke week een commentaar bij de Bijbellezingen die de volgende zondag gelezen worden in de eucharistie, en geeft ook een overzicht van de activiteiten (vooral liturgie en catechese) en gebeurtenissen (doopsels, huwelijken, begrafenissen …)
Contactpersoon abonnementen: Marie-Louise Jacoby (jacoby.voets@antwerpen.be, 03 236 89 72)
Lokale redactie en inzendingen: Robert Michel (robertmichel1976@gmail.com)

Ziekenzorg
Vrijwilligers van ziekenzorg bezoeken op geregelde tijdstippen langdurig of bedlegerige zieken en hulpbehoevende bejaarden. Zij zorgen ook voor enkele gezamenlijke activiteiten met de zieken op de ziekendag in oktober en op witte donderdag. Nieuwe vrijwilligers zijn steeds welkom!
Verantwoordelijke: Marie-Louise Jacoby (jacoby.voets@antwerpen.be, 03 236 89 72)

Culturele activiteiten
Zie tab Cultuur agenda

Scholen
De Sint-Norbertuskerk ontvangt en wil graag samenwerken met scholen, voor educatieve bezoeken, het uitwerken van projectjes, het meewerken aan (kinder)vieringen, ... alle ideeën zijn welkom!
Contacteer Emmanuel Van Kerckhoven via vankerckhovenemmanuel@hotmail.com.

Webmaster
Jantine Schröder en Dorien Herremans staan in voor respectievelijk het inhoudelijk en het technisch luik van deze website.
Contact: sintnorbertuswebsite@hotmail.com

.