Sacramenten en vieringen

Hieronder vindt u informatie, zowel inhoudelijk als praktisch, over de sacramenten, vieringen en andere rituelen zoals die plaats vinden binnen de Sint-Norbertuskerk.

Eucharistie
Aanbidding
Doopsel
Eerste Communie
Vormsel
Huwelijk
Biecht
Ziekenzalving
Begrafenis
Eucharistie met misintenties
Kindernevendienst De Norbertijntjes

Eucharistie
De eucharistie is het rituele centrum van het christelijk leven. Wij geloven dat de verrezen Christus steeds opnieuw onder ons komt als wij samen het bijbelse woord lezen, het brood breken en uit de beker drinken. Door samen eucharistie te vieren versterken we onze band met God en tegelijk ook onze band met elkaar. Daarom besteden we er in de Sint-Norbertuskerk veel aandacht en energie aan, zodat alle mensen (ook kinderen, voor wie er een kinderhoek is) met al hun zintuigen samen kunnen vieren. Aan de Sint-Norbertuskerk zijn drie priesters verbonden, die doorgaans elke zondag (11u), donderdag (9u) en laatste zaterdag van de maand (9u) voorgaan in de eucharistie.

Aanbidding
Elke dinsdag tussen 19 en 20u is er Aanbidding van het Heilig Sacrament in onze Kerk. De toegang is via de zij-ingang van de kerk, in de Korte Altaarstraat. Tijdens dit uur mag u komen en gaan wanneer u wil. Het bestaat uit dankzegging en samen uitgesproken gebeden, maar vooral uit stilte. Aanbidding is even eenvoudig als verrijkend. In stilte mogen we God alles voorleggen wat ons bezig houdt, tot rust komen, mysterie ervaren, ... . Het proberen waard! Meer uitleg vindt u hier.

Doopsel
Het doopsel, van zowel kinderen als volwassenen, is de opneming in de christelijke gemeenschap.Voor planning en voorbereiding neemt u contact op met Bart (bart.geurden@kdg.be of 0486 67 80 97).

Eerste Communie
De eerste communie, het tweede "initiatiesacrament", gaat om de voorbereiding (catechese) van en de eerste deelname aan de eucharistie.

Contactpersonen: Bart en Ann Geurden - Waeghe (bart.geurden@kdg.be of 0486 67 80 97)
Administratie: Anne-Marie D’Haeyer (annemari@pandora.be)

Vormsel
Het vormsel, het derde en laatste "initiatiesacrament" is de bevestiging om als jonge mens (doorgaans 12 jarige) of volwassene te gaan leven vanuit Jezus' Geest. Er gaat een voorbereiding (catechese) aan vooraf, die door de Sint-Norbertuskerk intergenerationeel georganiseerd wordt.

Contactpersonen: Koenraad Theuwissen (koenraad.theuwissen@gmail.com) en Sylvaine Jacquart (sylvaine.jacquart@gmail.com)
Administratie: Anne-Marie D’Haeyer (annemari@pandora.be)
Muziek: Emmanuel Van Kerckhoven (0495 82 03 42)

Huwelijk
Bij het kerkelijk huwelijk spreek je woorden van levenslange liefde en trouw uit en verbind je je met Gods zegen. Mensen die wensen te trouwen in de Sint-Norbertuskerk worden uitgenodigd om de huwelijkscatecheet te contacteren voor enkele begeleidende gesprekken. Voor de uitwerking van de viering (kiezen van een priester / diaken, teksten, muziek, ...) helpen we u ook graag verder. De kosten (vastgesteld door het bisdom) voor een huwelijksviering bedragen 275euro (rekening Parochiale Werken Sint-Norbertuskerk: BE68 0682 4552 7134).

Contactpersoon: Rosane Teubner (rosane.desmet@telenet.be of 0477 67 34 30)

Biecht
De biecht of het sacrament van de verzoening gaat om het erkennen en tonen van spijt over onze tekorten - tegenover God en tegenover medemensen - en over het tonen van onze goede wil om te blijven groeien als goed mens en in ons christenzijn. Wij ontvangen er de liefde en vergiffenis van God bij. Daarom wordt er voor de grote kerkelijke feesten een biechtviering gehouden (in het bijzonder voor Kerstmis en Pasen). Voor een persoonlijke biecht kunt u terecht bij pastoor Lucas Lissnijder vóór de zondagsmis van 11u en bij pater Peerlinck vóór de mis op donderdag om 9u (zie: Wie doet wat voor contactgegevens).

Ziekenzalving
Aan mensen die ernstig ziek of hoogbejaard zijn, drukt de Kerk in het sacrament van de ziekenzalving Gods zorg en nabijheid uit. De ziekenzalving is ook een teken van verzoening van mensen met onze liefdevolle God.
Het is een teken van samen het lijden delen, en van hoop en vertrouwen dat God met ons meegaat. Voor een ziekenzalving kunt u zich wenden tot Frans Van Looveren (0473 79 47 79).

Begrafenis
Bij een overlijden neemt u contact op met een begrafenisondernemer naar keuze, die dan vervolgens contact opneemt met de verantwoordelijke van de Sint-Norbertuskerk voor praktische regelingen.Om de inhoud van de begrafenisplechtigheid te bespreken zal Frans Van Looveren (0473 79 47 79), verantwoordelijk voorganger voor de begrafenissen in de Sint-Norbertuskerk, contact nemen met de familie van de overledene. Van elke overledene wiens begrafenisplechtigheid in de Sint-Norbertuskerk gehouden werd, wordt een houten kruisje achteraan in de kerk gehangen, met daarop de naam, geboorte- en sterfdatum. Deze kruisjes worden tijdens de eerstvolgende Allerheiligen/Allerzielen-viering aan de nabestaanden meegegeven. De kosten (vastgesteld door het bisdom) van een begrafenisplechtigheid worden geregeld via de begrafenis-ondernemer en bedragen 275 euro.

Misintenties
Zowel in een Gebedsviering als in een Eucharistieviering kan er speciaal gebeden worden voor een aangevraagde intentie.
Meestal zijn het intenties om afgestorven geliefden te gedenken. Met Allerzielen herdenken we alle overledenen en in het bijzonder zij die dat jaar begraven zijn in onze kerk. Maar u kunt ook speciaal een herdenkingsviering voor een overledene aanvragen, bijvoorbeeld rond de overlijdensdatum. Zij of hij wordt dan vermeld bij de voorbeden en zo even expliciet maar ingetogen gemeenschappelijk herdacht. Misintenties kunnen ook aangevraagd worden om te bidden of te danken voor een bepaalde gebeurtenis, persoon, ....Hiervoor contacteert u Marie-Louise Jacoby (03 236 89 72) of Frans Van Looveren (0473 79 47 79). De kosten (vastgesteld door het bisdom) voor een misintentie bedragen 15 euro (rekening Parochiale Werken Sint-Norbertuskerk: BE68 0682 4552 7134).

Norbertijntjes
We zouden heel graag terug opnieuw kindernevendienst organiseren: Leuke activiteiten om de bijbel te leren kennen, voor kinderen tussen 5 en 10, tijdens de zondagse eucharistieviering van 11u. Wie zich hiertoe geroepen voelt, mag contact opnemen met Frans Van Looveren (0473 79 47 79).